Sweep, Extrude, funkce Selection Edit

Jana Procházková

Cvičení 4: Funkce Sweep, Extrude, Selection Edit

1  Opakování funkcí Extrude, Sweep

Extrude - flash1, flash2
zkratková klávesa X
 1. označit křivku, kterou chceme vytáhnout podél křivky
 2. zadat parametry - along a curve = podél křivky, perpendicular = kolmo na vodící křivku, varying scale = proměnná velikost původní křivky
 3. označit vodící křivku
Sweep - flash
Draw - Sweep, zkratková klávesa W
 1. označit křivku, kterou chceme rotovat a vyvolat funkci Sweep
 2. označit, zda chceme rotovat křivku kolem souřadných os nebo kolem obecné čáry - volba About a Line
 3. zadat parametry:
 4. označit osu rotace (při obecné ose rotace) nebo stisknout Enter (při výběru osy rotace jako souřadné ose)
Obr.1: Skluzavka

2  Funkce v menu Edit -> Selection Edit - flash

Po označní objektu se položka stává aktivní. Obsahuje funkce: Mirror, Duplicate, Rotate, Scale, Set Handles
Mirror - je funkci k zrcadlení. Lze vybrat zrcadlení kolem souřadných os či libovolné osy
Duplicate - kopírování označeného objektu. Zrušením položky Use Original Scale lze měnit velikost původního objektu (více u příkladu s lodí).
Rotate - zkratková klávesa R. Otáčí vybraný objekt kolem souřadných os.
Scale - zkratková klávesa S. Změna měřítka v souřadných osách. Pro hodnoty > 1 zvětšení, pro hodnoty < 1 zmenšení.
Set Handles - nastavení handlů. Na původním objektu lze nastavit v rovině dva (tři v prostorovém pohledu) zachytávací body. Pomocí nich lze umístit objekt přesně na určenou pozici, např. při funkci Duplicate.
Příklad 1
Sestrojte model trupu lodi - flash1, flash2
 1. Nakreslete příčný a podélný řez trupu lodi a nastavte handly podle následujícího obrázku (první handle na dolní části lodi, další uprostřed a poslední na boku)
  Obr.2: Profily lodi
 2. Zvolte funkci Duplicate, ale zrušte položku Use Original Scale, první kliknutí bude na křivku spodní části trupu, druhé kliknutí na horní část trupu - palubu a posledním kliknutím umístíme příčný řez kolmo k podélnému podle následujícího obrázku. Tento postup opakujte, dokud nepokryjete celý trup.
  Obr.3: Tvorba kostry lodě
 3. Použijte funkci Surface Connect pro každou polovinu lodi zvlášť. Je nutné zachytávat například vždy horní body na příčných profilech.
Obr.4: Výsledná loď
Příklad 2
Tvorba modelu kuličkového ložiska - flash
 1. Sestrojte profil ložiska - od obdélníku odečíst kruh, dále zaoblit rohy - Fillet
 2. Sestrojit osu podle které ozrcadlete funkcí Mirror souměrnou část ložiska
 3. Na osu umístěte kouli, výsledek by měl být jako následující obrázek
 4. Nakreslete prostorovou osu celého ložiska
 5. Použijte funkci Sweep s úhlem 270 (nebo 360 pro celé ložisko) stupňů Along a Curve a orotujte profil klece
 6. Kouli orotujte pomocí Circular Array s úhlem 270 stupňů kolem osy ložiska (nebo 360 pro celé ložisko) a velikostí Offset 0, nastavit volbu About a line.
  Obr.5: Výsledné kuličkové ložiskoFile translated from TEX by TTH, version 3.67.
On 25 Jun 2007, 10:45.